Qui som? > Una nova formació política

En els nostres dies és bastant evident que els partits polítics passen per una crisi de representativitat en el paper tradicional de mediadors entre els ciutadans i l'Estat. Hi ha escepticisme i desconfiança en la percepció social dels partits polítics. Bons indicadors d'aquest estat d'ànim són l'alta abstenció i el baix nivell d'afiliació política. Entre els factors que explicarien aquest procés en el nostre país podem apuntar els següents:

La jerarquització i verticalització dels partits polítics i la rigidesa dels seus mecanismes de participació.

Una certa reducció de la política a electoralisme sovint trivialitzadora.

El clientelisme i la corrupció.

L'efecte de pèrdua de referents que, per molta gent, ha tingut la crisi de l'esquerra a nivell internacional.

Un cert canvi en els hàbits ciutadans i de relació amb un replegament cap a la privacitat i una desideologització, major valoració de la individualitat i del propi temps.

Per altra banda, el ràpid creixement de les ONG's com a àmbits d'intermediació política configura una alternativa atractiva de participació. Van apareixent, així, nous actors polítics, moltes vegades allunyats dels circuits tradicionals de l'esquerra i sovint molt preocupats per marcar distàncies amb la burocratització i l'institucionalisme que se suposa que caracteritzen els partits. Independentment de com valorem aquest procés, allò cert és que avui el partit i el sindicat (com les dues organitzacions bàsiques sobre les quals tradicionalment ha descansat el moviment obrer) ja no acullen el conjunt de subjectes polítics i socials que poden participar en la transformació democràtica i socialista de la societat.

Des de la seva formació, Iniciativa ha aspirat a encarnar una altra manera de fer i entendre la política, trencant amb la dinàmica una mica anquilosada dels partits tradicionals. IC té una concepció de la política basada en:

La política entesa com a participació dels ciutadans i les ciutadanes orientada a la transformació social.

La voluntat de definir una organització i uns mecanismes de treball pensats per incidir en la societat.

Una visió més laica de la política, sent conscients que l'esquerra ja no es pot basar sobre grans cosmovisions totalitzadores. Hem de constituir una identitat política no estàtica que sigui capaç de "repensar-se" constantment a mesura que la societat es va transformant, defugint qualsevol dogmatisme.

A partir d'aquests principis s'estan posant les bases d'un model organitzatiu que pretén ser innovador en el marc de les forces polítiques del nostre país. Els principis clau que definirien el nostre model serien els següents:

Democràcia interna i participació dels adherits i de les adherides. Això ha de permetre el contrast de les opinions i assegurar un major nivell d'identificació dels membres amb la línia política de l'organització. Alguns mecanismes que s'han plantejat en aquesta línia són: les eleccions primàries internes, jornades nacionals, assemblees de càrrecs electes i referèndums interns. L'experiència, tant nostra com de diversos partits europeus, ens ha demostrat que aquests mecanismes tenen insuficiències, raó per la qual cal anar millorant els mecanismes i aprenent d'experiències passades.

Pluralisme intern, principi que es pot manifestar a diferents nivells: a nivell individual cal assegurar que tots els individus puguin expressar les seves opinions i participar de forma efectiva en la formació de la línia política. A nivell col.lectiu, els adherits i adherides poden coordinar-se i formar grups d'opinió sobre temes específics o generals.

Obertura a la participació externa. La presa de decisions dins d'IC és responsabilitat dels seus adherits i adherides, però volem obrir espais de participació a la resta de la societat. D'una banda, busquem els mecanismes perquè electors i simpatitzants puguin participar en els debats interns. D'altra banda, aspirem a mantenir un contacte fluid amb el teixit associatiu, especialment amb aquell que manté un tarannà reivindicatiu proper a la nostra identitat: sindicats, associacions d'estudiants, d'objectors, ONG's pel desenvolupament etc.

Equilibri entre homes i dones avui i aquí. Això passa necessàriament per l'adopció de normes d'acció positiva antidiscriminatòries. Ara bé, no tot s'acaba amb les quotes, cal implantar altres mesures més subtils però igualment importants, com per exemple pensar l'organització amb uns temps que no siguin exclusivament els temps dels homes.

Valoració i flexibilitat de la militància: continuem sent una organització que es basa en el compromís, el voluntariat i la implicació dels adherits i adherides, valors que des de l'esquerra han de ser reclamats i prestigiats. La gent té altres vessants de la seva vida i cal trobar uns mecanismes de participació que siguin compatibles amb el treball, la família, l'oci, els amics... És per això que el grau d'implicació en el projecte ha de ser lliurement elegit per cada adherit o adherida.

Mecanismes de comunicació interna. La informació es transmet mitjançant publicacions (sobretot "Iniciativa i Treball"), butlletins dels grups institucionals, de les organitzacions locals i mitjançant la pròpia vida orgànica d'IC.

Debat i formació permanents dels adherits i adherides: històricament, les formacions polítiques d'esquerres han tingut una funció socialitzadora molt important, gràcies a la qual àmplies capes populars han accedit a espais polítics i culturals que d'una altra manera mai no haurien conegut. Avui, lògicament, el context sociocultural és molt diferent. Tot i això, IC aposta per la creació d'espais on els adherits i les adherides puguin aprofundir la seva formació política.

<<< Origens i evolució d'ICV Etapes en la vida d'ICV >>>